Hetkel
vabu kohti

20
/ 233

Solaris Club kliendikaardi tingimused

Üldsätted

 • Solaris Club on AS-i Solaris Keskus, registrikood 10674030, asukoht Estonia pst 9, Tallinn 10143 müügi- ja teeninduskohtade ühine püsikliendiprogramm. Solaris Club liikmele (Klient) väljastatakse Solaris Club kliendikaart (Kaart), mille alusel on Kliendil õigus saada püsisoodustusi ja eripakkumisi. Samuti on Kliendil õigus tellida Solaris Keskuse uudiskirja. Infot Klientidele kehtivate soodustuste ja pakkumiste kohta saab tellida uudiskirjaga või SMS-iga kodulehel www.solaris.ee.
 • Kaarti saab taotleda vähemalt 16-aastane füüsiline isik. Kaardi taotlemiseks on vajalik täita registreerimisvorm, millega Klient kinnitab, et on tutvunud ja nõustunud käesolevate Solaris Club kliendikaardi tingimustega (Tingimused).
 • Lastele vanuses 7-15 eluaastat saab Kaardi taotleda lapsevanem.
 • Kaarti saab taotleda kodulehel www.solaris.ee või Solaris Keskuse esimesel korrusel asuvas infoletis.
 • Kaart on isiklik ning seda ei tohi anda kasutamiseks teistele isikutele. Solaris Club soodustuse saamiseks võib olla vajalik esitada koos Kaardiga ka isikut tõendav dokument.
 • Liikmestaatuse lõpetamiseks tuleb Kliendil saata avaldus e-posti aadressile info@solaris.ee või esitada kirjalik avaldus Solaris Keskuse infoletis.
 • Kaardi asendamise tasu on 3.20 eurot.

Isikuandmete töötlemine

 • Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse, Eesti Vabariigi seaduste ja käesolevate Tingimustega. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on AS Solaris Keskus, registrikood 10674030, asukoht Estonia pst 9, Tallinn 10143.
 • Isikuandmetena käsitletakse registreerimisvormil esitatud andmeid, muid Kliendi poolt avaldatud andmeid ja andmeid Kliendi poolt Kaarti kasutades sooritatud ostude kohta.
 • Kaardi ja selle alusel võimaldatavate soodustuste saamiseks esitab Klient järgmised andmed: eesnimi, perekonnanimi ja sünniaeg (vajalik isiku tuvastamiseks), telefoninumber ja e-posti aadress (vajalikud isikuga kontakteerumiseks ning vastavalt Kliendi taotlusele püsikliendi pakkumise edastamiseks).
 • Kaarti taotlev lapsevanem esitab täiendavalt lapse eesnime, perekonnanime ja sünniaja.
 • Solaris Club liikmeks registreerumisega annab Klient nõusoleku tema kohta käivate või tema poolt esitatud isikuandmete töötlemiseks Solaris Keskuse ja tema koostööpartnerite poolt Tingimustes sätestatud ületuses ja viisil, sh:

10.1. ostukäitumise analüüsiks otseturustuse eesmärgil;

10.2. Solaris Club püsikliendiprogrammis osalevatele müügi- ja teeninduskohtadele, nende soodustuste pakkumiseks Kaardi kasutajale;

10.3. kliendikaardiga oste sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks.

 • Kliendil on õigus Tingimustes antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmise korral lõpeb Kliendi õigus saada püsisoodustusi ja eripakkumisi.
 • Solaris Keskus võib Kliendi isikuandmeid edastada püsikliendiprogrammiga liitunud või liituda soovivatele ettevõtetele, samuti ettevõtetele, kes Solaris Keskusega sõlmitud lepingu alusel abistavad Solaris Keskust turunduse ja reklaami valdkonnas.
 • Kliendil on õigus saada infot tema isikuandmete töötlemise kohta, esitades vastav taotlus e-posti aadressile info@solaris.ee või pöördudes Solaris Keskuse infolauda.
 • Samal viisil saab Klient teostada õigust nõusolek tagasi võtta, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda nende parandamist või kustutamist, samuti isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Juhul kui Klient taotleb isikuandmete kustutamist või piirab nende töötlemist, kaotab ta õiguse saada püsisoodustusi ja eripakkumisi.
 • Kliendi andmeid säilitatakse Solaris Club liikmeks olemise vältel.
 • Kõigi koostööpartneritega, kellele Solaris Club püsikliendiprogrami raames Kliendi isikuandmeid edastatakse, on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.
 • Kliendil on õigus esitada seoses tema isikuandmete töötlemisega kaebus järelevalveasutusele (vt lähemalt www.aki.ee).

Uudiskiri ja pakkumised

 • Solaris Club uudiskirja saadetakse Klientidele, kes on andnud selleks nõusoleku. Uudiskirja saamiseks saab nõusoleku anda Kaardi vormistamisel või veebilehel www.solaris.ee. Uudiskirja saamiseks annab Klient nõusoleku kasutada selle edastamiseks oma e-posti aadressile.
 • Uudiskirja tellimiseks esitab Klient lisaks punktis 10 nimetatud isikuandmetele järgmised andmed: sugu (täpsustamaks turundus- ja reklaampakkumiste sisu), Kliendile huvi pakkuvad toodete ja teenuste valdkonnad ja eelistatud suhtluskeel (täpsustamaks, millises keeles Klient soovib turundus- ja reklaampakkumisi saada).
 • Uudiskirja tellimiseks antud nõusoleku saab Klient tagasi võtta punktides 12, 15 ja 16 sätestatud viisil või tühistada tellimus läbi uudiskirjas esitatud lingi.
 • Kui Klient on andnud nõusoleku uudiskirja saamiseks, edastab Solaris Keskus Kliendi andmeid ettevõtetele, kes Solaris Keskusega sõlmitud lepingu alusel valmistavad ette, saadavad või teevad tehniliselt võimalikuks uudiskirja saatmise.
 • Uudiskirja saadetakse välja kaks korda kuus eesti ja vene keeles.

Lõppsätted

 • Käesolevad Tingimused kehtivad alates 25.05.2018.a.
 • Solaris Keskusel on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta teavitades Kliente sellest kodulehel www.solaris.ee.
 • Juhul, kui Kaardi kasutaja ei nõustu Tingimuste muudatustega, tagastab ta Kaardi Solaris Keskuse infolauda.
 • Infolauda tagastatud Kaardi osas lõpetab Solaris Keskus Kaardi Kliendi isikuandmete töötlemise ja eemaldab Kliendi andmed Solaris Club kliendiandmebaasist.